سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حدیثه مرتضایی – کارشناسان ارشد مدیریت آموزشی
سیاوش دیندارلو –
کمال محمدزاده – دانشگاه آزاد مرودشت
محمد کشاورز – مشاورآموزش و پرورش شهرستان مرودشت

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مرودشت صورت گرفته است روش تحقیق ازنوع روش توصیفی همبستگی بوده است جهت نمونه گیری از بین ۲۱۱ نفراعضای هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت به روش طبقه تصادفی و با توجه به جدول مورگان ۱۳۶نفر انتخاب شدند برای جم عآوری اطلاعات از دو پرسشنامه رهبری اخلاقی با پایایی ۸۷ و توانمندسازی با پایایی ۹۰درصد استفاده شده است جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است که نتایج پس ازتجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین رهبری اخلاقی باتوانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین رهبری اخلاقی با ابعاد توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد ضمن اینکه ابعاد رهبری اخلاقی توانمندسازی را پیش بینی می کند.