مقاله رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۳۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری معنوی
مقاله انگیزش شغلی
مقاله دانشگاه پیام نور
مقاله ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی فر جمیل
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کرامت منش فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تولیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایجاد انگیزش شغلی در اساتید دانشگاهی به شیوه ای موثر و متناسب با نظام آموزشی یکی از ضروریات پرورش دانش آموختگان و رشد و تعالی آنان تلقی می شود. تحقق این مفهوم بخصوص در نظام آموزش عالی که یکی از مهمترین حوزه های توسعه پایدار به شمار می رود دوچندان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام به انجام رسیده است.
روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده که بصورت مقطعی در سال ۱۳۹۱ در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام انجام گرفته است. تعداد ۱۲۰ نفر بر اساس فرمول و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی (SL) فرای و همکاران و انگیزش شغلی نئو و باچبر می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ANOVA و t مستقل انجام گرفت.
یافته ها: از مجموع ۱۲۰ پرسشنامه توزیع شده، ۱۱۷ مورد تکمیل و بازگشت داده شد. (نرخ پاسخگویی: ۹۷٫۵۰ درصد) بر اساس آزمون همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین شش حیطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی اساتید مورد مطالعه مشاهده شد (۰٫۰۵>P). بر اساس آزمون t مستقل، تنها بین حیطه ایمان به کار و جنسیت اساتید رابطه معناداری وجود داشت (P=0.042). آزمون آنالیز واریانس بین سابقه خدمت اساتید و مولفه انگیزش شغلی و حیطه عضویت سازمانی رابطه معناداری را نشان داد (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، وجود رفتارهای مبتنی بر رهبری معنوی می تواند تاثیر مثبتی بر انگیزش شغلی اساتید داشته باشد. توصیه می شود با ایجاد زیرساخت های مناسب جهت ایجاد و نهادینه سازی مولفه های رهبری معنوی، انگیزش شغلی مدرسین دانشگاهی به عنوان یک گروه دانشی مورد تقویت قرار گیرد.