مقاله رابطه رهبری خدمتگزار و درگیری شغلی کارکنان بیمارستانهای آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان؛ ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: رابطه رهبری خدمتگزار و درگیری شغلی کارکنان بیمارستانهای آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان؛ ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری خدمتگزار
مقاله درگیرشدن در شغل
مقاله مرکز آموزشی و درمانیرهبری خدمتگزار
مقاله درگیری شغلی
مقاله بیمارستان آموزشی و درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالصی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فردین
جناب آقای / سرکار خانم: احدی نژاد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه نوع جدیدی از مفهوم رهبری مطرح است که بر ارائه خدمت به دیگران، دیدگاه کلی نسبت به افراد، توسعه فردی و تصمیم گیری مشترک تاکید دارد که تحت عنوان «رهبری خدمتگزار» نامیده می شود. فلسفه رهبری خدمتگزار، خدمتگزاری رهبر، بارآوردن کارکنانی خدمتگزار و ارتقاء خدمت رسانی در سطح جامعه است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و ابعاد جهارگانه آن با درگیری شغلی در کارکنان بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی و کاربردی بود که به صورت مقطعی در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل ۱۵۱ نفر از پرسنل شاغل در بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه رهبری خدمتگزار و نیز پرسشنامه درگیری شغلی جمع آوری و به وسیله نرم افزارSPSS  و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد.
یافته ها: بین رهبری خدمتگزار و چهار بعد آن (خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی) با درگیری شغلی کارکنان در بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان رابطه معنادار و مثبتی با ضریب همبستگی برابر ۰٫۳۴۳ وجود داشت و وضعیت رهبری خدمتگزار با میانگین ۲٫۵۶ و درگیری شغلی با میانگین ۲٫۷۸ از ۴ امتیاز در حد متوسط بود.
بحث: نتایج این پژوهش نشان داد که بین رهبری خدمتگزار و ابعاد چهارگانه آن (خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی) با درگیریرشغلی کارکنان رابطه آماری معنادار و مثبت وجود دارد و میزان رهبری خدمتگزار و درگیری شغلی در سطح متوسط قرار داشتند. لذا به منظور ارتقا سطح رهبری خدمتگزار، مدیران باید همواره در خدمتگزاری به دیگران اعم از افراد داخل و خارج از سازمان پیشتاز بوده و خدمت رسانی را از وظایف خود بدانند.