مقاله رابطه رقابت جویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: رابطه رقابت جویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت جویی
مقاله عزت نفس
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: گلشنی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانی بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رقابت جویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز بودند که تعداد ۳۰۰ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه رقابت جویی هومن (۱۳۸۶) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (۱۹۶۷) پاسخ دادند. با بهره گیری از روش همبستگی و رگرسیون نتایج نشان می دهد بین رقابت جویی و پیشرفت تحصیلی و بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همینطور بین رقابت جویی و عزت نفس رابطه مثبت معنادار وجود دارد. افزون بر آن نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد رقابت جویی و عزت نفس مشترکا ۴٫۱۴ درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند. بنابراین، مدل رگرسیون خطی معنادار و در نتیجه رقابت جویی با ضریب رگرسون ۰٫۳۲۷ سهم بیشتری نسبت به عزت نفس با ضریب رگرسون ۰٫۱۲۸ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.