مقاله رابطه رضایت از تحصیل با رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: رابطه رضایت از تحصیل با رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت از تحصیل
مقاله رویکرد مطالعه
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانشجوی پرستاری
مقاله دانشجوی مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکورنیا عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی رنانی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: نجار شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: الهام پور حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توجه به رضایت از تحصیل و رویکردهای مطالعه در یادگیری و پیشرفت دانشجویان از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه رضایت از تحصیل با رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شد.
روش ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی در سال ۹۱-۹۰ رابطه بین رضایت از تحصیل با رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی در ۱۴۹ دانشجوی پرستاری و مامایی که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، بررسی شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد رویکردهای مطالعه ASSIST و رضایت از تحصیل که روایی و پایایی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t انجام شد.
نتایج: میانگین نمره رضایت از تحصیل در بین دانشجویان
۵۱٫۹±۱۰٫۹ (از ۱۴ تا ۷۰) و میانگین نمره رویکرد عمقی و رویکرد سطحی مطالعه دانشجویان به ترتیب ۵۹٫۹±۶٫۳ و ۵۳٫۵±۸٫۴ (از ۱۶ تا ۸۰) بود. بین رضایت از تحصیل با پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت معناداری مشاهده شد (p=0.015، r=0.2). بین رضایت از تحصیل با رویکرد عمقی مطالعه همبستگی مثبت معنادار (p=0.002، r=0.26) و با رویکرد سطحی مطالعه همبستگی منفی معناداری مشاهده شد (p=0.003، r=0.24).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از وجود رابطه بین رضایت از تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان توجه به اهمیت و نقش رضایت از تحصیل در موفقیت بیش تر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سطح دانشگاه ضروری به نظر می رسد.