سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره سعادتمند – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان
فرزاد سعادتمند – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
مجتبی بهرامی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین رشد اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی شهراصفهان درسال تحصیلی ۸۹-۸۸ پرداخته و با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد۳۰۰ نفر دانش آموز از میان کلیه دانش آموزان دختر و پسر بصورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید ه است ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه رشد اجتماعی الس و ایتزمن و معیار پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میانگین معدل سه ماهه اول و دوم آنها بوده که اعتبار پرسشنامه براساس تصنیف ۹۲درصد محاسبه شده است روشت حقیق ازنوع همبستگی بوده کهدرآن از روشها و آزمونهای اماری مختلف درسطح توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده بعمل آمده است.