سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسنی – استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
اسماعیل سربخش راد – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
ابراهیم جدی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه رسمیت سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه می باشد. رسمیت یکی از ابعاد ساختار سازمانی است و به درجه یا میزان استاندارد بودن کارها در سازمان اشاره دارد. عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله یک فرد انجام می گیرد، در شرح شغل قید نشده است ولی باعث ارتقاء اثربخشی و کارائی سازمان ها می شود. نمونه تحقیق شامل ۱۹۷ نفر از کارکنان می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داده است که رسمیت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفه های نوع دوستی، وظیفه شناسی، مردانگی، ادب و فضیلت مدنی همبستگی معنی داری ندارد. اما بین عدالت سازمانی و مؤلفه های عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن همبستگی معنی داری وجود دارد لذا با در نظر گرفتن رابطه ی عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش توجه به عدالت سازمانی، جهت افزایش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، حائز اهمیت است.