مقاله رابطه رسانه های جمعی و سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۲۰۹ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: رابطه رسانه های جمعی و سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه
مقاله تلویزیون
مقاله اینترنت
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله شهروندان تهرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی خلیلی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه اجتماعی، دلالت بر مجموعه روابط، شبکه ها، تعامل ها، انجمن ها و موسسه هایی دارد که به واسطه هنجارها و ارزش های مشترک شکل گرفته و موجب گرمی اجتماع انسانی شده و کنش متقابل اجتماعی را تسهیل می کند. برخی از صاحب نظران رسانه های جمعی، از آن به عنوان ابزارهای اشاعه «سرمایه اجتماعی» یاد می کنند. بر این اساس اهداف این مقاله عبارت اند از: بررسی میزان و تاثیر استفاده از تلویزیون و اینترنت بر سرمایه اجتماعی افراد و ابعاد کیفیت (اعتماد و معامله متقابل) و ساختار شبکه (رسمی/ غیر رسمی و اندازه و ظرفیت شبکه). رویکرد نوشتار حاضر، رابطه ای ـ علی با روش پیمایشی در بین ۳۹۱ شهروند تهرانی است. سنجش متغیر سرمایه اجتماعی با الهام از مدل استون پس از بومی سازی و متغیر مصرف رسانه ای، از طریق میزان ساعت صرف شده برای استفاده از تلویزیون و اینترنت صورت گرفته است. برخی از یافته های بررسی حاضر بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که میزان زمان صرف شده برای تماشای تلویزیون و استفاده از اینترنت، با سرمایه اجتماعی، رابطه مثبت و معنادار دارد که در بررسی علی توسط آزمون رگرسیون، از بین دو متغیر مذکور، بیشترین تاثیر مربوط به میزان زمان صرف شده برای استفاده از اینترنت است.