سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرید مر – کارشناسارشدزمین شناسیزیستمحیطی،دانشگاه شیراز
ندا شریفی سطانی – استاد بخشعلوم زمین،دانشگاه شیراز

چکیده:

این مطالعه نمونه های رسوب بخش مراوه تپه به منظور بررسی رایطه احتمالی بین بروز سرطان مری و غلظت عناصر کمیابدر ۵۰ ایستگاه واقع در حوضه رسوبی رودخانه اترک برداشت شدند. برای به دست آوردن شدت تاثیرعوامل خارجی (عموما عوامل انسان زاد)، ضرایب غنی شدگی و شاخص زمین انباشتگی مولر محاسبه شد که مقادیر ضریب غنی شدگی به طور عمده بین ۰/۵ تا۲/۵ بودند به این معنا که تغییرات عناصر در حد طبیعی بود همچنین شاخص مقادیر زمین انباشت هم بین ۰/۵ تا۰/۵ است که نشانگر عدم آلودگی رسوبات منطقه بود .نتایج آنالیز واریانس وآزمون شفه رسوبات برداشت شده در ۵ سازند ،برای بررسی ارتباط نوع سازند و غلظت عناصر موجود در نمونه های رسوب نشان داد غلظت عناصر Co وSe با نوع سازند رابطه مستقیم دارند. به گونه ای که با درجه اطمینان۹۵% اختلاف معنی دار میان غلظتCo وSe در سازندهای مختلف خصوصا سازند لسی وجود دارد. به طوریکه غلطت Co وSe در این سازند کمتر از دیگر از سازند ها است. همچنین نتایج زمین آماری (درونیابی) دو عنصر فوق و مقایسه آن با کریجینگ جهانی بروز سرطان مری رابطه مثبتی میان کمبود غلظت این دو عنصر و رخداد سرطان مری نشان می دهد.