مقاله رابطه راهبردهای یادگیری و ارزش دهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: رابطه راهبردهای یادگیری و ارزش دهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردها
مقاله پشرفت تحصیلی
مقاله ارزش دهی به تکلیف
مقاله علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شکوفه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی بی بی عشرت
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی یاسمین
جناب آقای / سرکار خانم: ببری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی و نقش موثری که متغیرهای مختلف انگیزشی از جمله میزان ارزش دهی به تکالیف و راهبردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی این دانشجویان دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری، ارزش تکلیف و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی اصفهان پرداخت.
روش کار: این تحقیق از نوع توصیفی و جامعه آماری آن شامل همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که برای نمونه، ۲۵۱ نفر از آن ها بر اساس نمونه گیری نسبی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، استفاده از پرسش نامه استاندارد روا و پایا بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t تک نمونه ای،Independent t  و ضریب همبستگی و رگرسیون تحلیل شد.
یافته ها: میزان به کارگیری راهبردهای تکرار و مرور ذهنی و سازماندهی در دانشجویان در سطح خطای ۰٫۰۵ کمتر از سطح متوسط بود، اما میزان استفاده از راهبرد گسترش معنایی و همچنین میزان ارزش دهی به تکلیف در این دانشجویان بیش از سطح متوسط میانگین وزنی ۳ بود. از سویی بین راهبردهای یادگیری تکرار و مرور ذهنی، سازماندهی و ارزش دهی به تکلیف با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رابطه معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: آموزش راهبردهای یادگیری، تهیه بروشور و یا حتی ارایه واحد درسی تحت عنوان استفاده از راهبردهای یادگیری و مطالعه می تواند از اقدامات مفید در زمینه آشنایی دانشجویان با راهبردهای صحیح یادگیری باشد. از طرفی با توجه به تاثیر میزان ارزش دهی به تکلیف بر پیشرفت تحصیلی، باید در تدوین دروس به علایق و نیازهای آموزشی دانشجویان توجه ویژه شود تا موجبات توجه بیشتر آن ها را فراهم سازد.