مقاله رابطه راهبردهای جست وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: رابطه راهبردهای جست وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جست وجوی اطلاعات
مقاله راهبرد
مقاله اینترنت
مقاله مهارت خواندن
مقاله زبان انگلیسی
مقاله جنسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مهرک
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف بررسی راهبردهای جست وجوی اطلاعات در اینترنت توسط دانش آموزان و رابطه این راهبردها با سطح مهارت خواندن زبان انگلیسی و جنسیت انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه هستند که در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ در مدارس روزانه شهر گرگان مشغول به تحصیل بوده اند. از بین جامعه مورد نظر، ۱۹۰ دانش آموز به روش نمونه در دسترس (فقط دانش آموزانی که با اینترنت کار می کردند) انتخاب شدند. نمونه مورد نظر، پرسش نامه راهبردهای جست وجوی اطلاعات در اینترنت را که سه راهبرد فرآیندی، فراشناختی و رفتاری را می سنجد، تکمیل نمودند (پایایی ابزار=۰٫۷۵). هم چنین، آنها در آزمون خواندن مهارت زبان انگلیسی کت (آزمون پایه دانشگاه کمبریج) شرکت نمودند (پایایی ابزار=۰٫۷۱). برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندگانه (مانوا) و ضریب همبستگی استفاده شد. یافته ها نشان داد که جنسیت بر راهبردهای رفتاری تاثیر دارد. بدین معنی که، پسران از این راهبردها بیشتر از دختران استفاده می کنند. اما در استفاده از دو راهبرد فرآیندی و فراشناختی اختلافی بین دو گروه مشاهده نشد. بررسی رابطه میان مهارت خواندن زبان انگلیسی و به کارگیری راهبردهای جست وجوی اطلاعات نشان داد که دو متغیر، ارتباط مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. علاوه بر این، با در نظر گرفتن زیرمقیاس های پرسش نامه راهبردهای جست وجوی اطلاعات مشخص شد که مهارت خواندن با راهبردهای شناختی و رفتاری رابطه مثبت و معناداری دارد؛ اما این رابطه با راهبردهای فرآیندی معنادار نبود.