مقاله رابطه ذهن آگاهی، سبک های مقابله ای و هوش هیجانی با سلامت روانی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: رابطه ذهن آگاهی، سبک های مقابله ای و هوش هیجانی با سلامت روانی در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهن آگاهی
مقاله سبک های مقابله ای
مقاله سلامت روانی و هوش هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد عادل
جناب آقای / سرکار خانم: گل پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی، سبک های مقابله ای و هوش هیجانی با سلامت روانی بود. برای این منظور نمونه ای به تعداد ۴۶۵ آزمودنی از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مازندران انتخاب شدند. از ابزارهای پرسشنامه ذهن آْگاهی، سبک های مقابله ای، هوش هیجانی و مقیاس سلامت عمومی شبرای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی با سبک های مقابله ای مساله مدار رابطه مثبت و معنی دار (P<0.01) و با سبک های مقابله ای هیجان مدار (P<0.01) رابطه منفی و معنی داری دارد. سبک های مقابله ای مساله مدار با سلامت روانی (نشانه هایی از افکار و احساسات نابهنجار) رابطه منفی و سبک های مقابله ای هیجان مدار با سلامت روانی (نشانه هایی از افکار و احساسات نابهنجار) رابطه مثبت دارد (P<0.01). ذهن آگاهی با سلامت روانی (نشانه های نظیر نشانه هایی از افکار و احساسات نابهنجار) و هوش هیجانی رابطه ندارد، و نیز بین هوش هیجانی و سلامت روانی رابطه معناداری یافت نشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که ۷ درصد از واریانس سبک های مقابله ای مساله مدار و ۵ درصد از واریانس سبک های مقابله ای هیجان مدار از طریق ذهن آگاهی تبیین می شود. همچنین ۱۰ درصد از واریانس سلامت روانی از طریق سبک های مقابله ای مساله مدار و ۱۸ درصد از واریانس سلامت روانی از طریق سبک های مقابله ای هیجان مدار تبیین می شود. این نتایج نشان می دهد که سبک های مقابله ای هیجان مدار پیش بینی کننده بهتری برای سلامت روانی از جهت نشانه های منفی آن می باشد.