سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسدالله گلباف – فرهنگی- کارشناس ادبیات-خواف-آموزش وپرورش
عزیزالله گلباف – فرهنگی- کارشناسی ارشد علوم تربیتی – خواف – آموزش وپرورش
نورالله تیموری – فرهنگی- کارشناسی ارشد علوم تربیتی – خواف – آموزش وپرورش

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دینداری و کنترل خشم با رضایت زناشویی است. این پژوهش از نوع همبستگی می باشد که درنیمسال اول سال ۹۲-۹۳ اجرا شده است. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه ی کنترل خشم PACT، و پرسشنامه ی دینداری گلارک و استارک که پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب، ۰/۹۴، ۰/۸۱ و ۰/۹۲ بدست آمده است. آزمون ها به صورت نمونه گیری دردسترس بر روی ۵۰ مرد و ۵۰ زن متأهل دانشگاه پیام نور اجرا شد و در نهایت ۱۰۰پرسشنامه ی تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طرح تحقیق همبستگی و برای تحلیل داده ها علاوه بر روش آمار توصیفی،روش همبستگی پیرسون هم به کار بسته شد. نتایج به دست آمده فرضیه ی تحقیق را تأیید کرد و نشان داد که بین دینداری و کنترل خشم با رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (P<-0/000).