مقاله رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۶۰ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت از زندگی
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله دینداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرپوچی بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در میان دانشجویان بود. نوع پژوهش، همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات که در سال ۱۳۹۱ بودند، تشکیل می داد. به این منظور ۱۹۳ نفر از دانشجویان دختر و پسر (۱۰۷ دختر و ۸۶ پسر) به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پس از پرسشنامه های ناقص، شامل ۱۵۱ دانشجو شد (۶۶ پسر و ۸۵ دختر) به دست آمد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های دینداری (آذربایجانی، ۱۳۸۲)، حمایت اجتماعی (اسمیت و همکاران، ۱۹۸۸) و رضایت از زندگی (دینر و همکاران، ۱۹۹۰) بود. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیره با روش ورود و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی بر روی رضایت از زندگی تاثیر مثبت و معناداری دارد (۰٫۰۱>P) دینداری نیز بر رضایت از زندگی تاثیر مثبت و معناداری دارد (۰٫۰۱>P). حمایت اجتماعی پیش بینی کننده ای قوی تر، نسبت به دینداری، از رضایت از زندگی در دانشجویان بود. با توجه به یافته ها می توان بیان داشت که حمایت اجتماعی می تواند نقش مهمی در رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه ایفا کند.