مقاله رابطه دینداری با سرمایه اجتماعی در شهر نجف آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۲۵۹ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه دینداری با سرمایه اجتماعی در شهر نجف آباد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دینداری
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله هنجار اجتماعی
مقاله شبکه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشانی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری ندوشن عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان نجف آبادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: شواهد موجود گویای آن است که دین و فرهنگ دینی منبع مهم و منحصربه فردی در تولید سرمایه اجتماعی است. با وجود تحقیقات انجام شده، همچنان سووالات پژوهشی مختلفی در زمینه مکانیزم ارتباط و نقش دین در تکوین سرمایه اجتماعی مطرح است. هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی رابطه دینداری با سرمایه اجتماعی است.
روش: داده های تحقیق از طریق اجرای یک پیمایش مقطعی در بین افراد ۱۵ ساله و بیش تر شهر نجف آباد گرد آوری شد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، ۲۴۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها: بین ابعاد مختلف دینداری و مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین ابعاد فکری و مناسکی سازه دینداری قوی ترین همبستگی مستقیم را با ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی دارند.
نتایج: نتایج این پژوهش هم سو با نظریات اندیشمندانی همچون کلمن، دورکیم، پاتنام و فوکویاما نشان گر رابطه مستقیم سطح دینداری و سطح سرمایه اجتماعی است.