سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود اشرف آبادی –
حمیدرضا عرب بافرانی –
بهروز بهروز –
فرهاد اشرف آبادی –

چکیده:

مقدمه:مطالعات نشان می دهد که خوش بینی و بدبینی با ویژگی های شخصیتی در ارتباط است. هدف از این مطالعه تعیین نوع تیپ شخصیتی افراد دو جنس و رابطه آن با خوش بینی و بدبینی، همچنین مقایسه رابطه خوشبینی و بدبینی با تیپ های شخصیتی در زنان و مردان دانشجو بود. روش پژوهش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ بودند .تعدادنمونه ۲۰۰ نفر ۱۰۰ پسر و ۱۰۰ دختر بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه ی تیپ های شخصیتی B و A برن رویتر و پرسشنامه ی سبک اسنادی ASQ بود. نتایج نشان داد، میان خوشبینی-بدبینی و تیپ های شخصیتی A ,B رابطه معناداری وجود دارد . تیپ شخصیتی B خوشبینتر از تیپ شخصیتی A است و بالعکس دختران تیپ شخصیتی A خوشبینتر از پسران تیپ شخصیتی A هستند P<0/05 بین دختران تیپ B و پسران تیپ B از لحاظ خوش بینی-بدبینی تفاوت معناداری وجود نداردنتیجه گیری: خوش بینی قابل آموزش است. از این رو با شناخت سبک های تبیینی افراد می توان خوش بینی را آموزش داد و به افراد کمک کرد که سبک تبیینی خود را از بدبینی به خوش بینی تغییر دهند و بدین وسیله سلامت روانی خود را تضمین نمایند