سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیاوش دیندارلو – کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
کمال محمدزاده –
محمد کشاورز – مشاورآموزش وپرورش

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف بررسی خود کارامدی با کارافرینی کارکنان دانشگاه ازاد شهرستان مرودشت صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع روش توصیفی همبستگی بوده است. جهت نمونه گیری از بین ۲۱۱ نفر کارکنان دانشگاه آزاد – اسلامی واحد مرودشت به روش طبقه تصادفی و با توجه به جدول مورگان ۱۳۱ نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه خود کارامدی با کارافرینی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است که نتایج نشان داد که بین خود کارامدی و مولفه های میل به ادامه تلاش برای تکمیل رفتار و مقاومت در برابر موانع با کارافرینی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد.ضمن اینکه مولفه میل به ادامه تلاش برای تکمیل رفتار می تواند کارافرینی را پیش بینی می کند