مقاله رابطه خود کارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران دبیرستان های استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: رابطه خود کارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران دبیرستان های استان گیلان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیران مدارس
مقاله خود – کارآمدی
مقاله اثربخشی رهبری
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیربگی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: امجدزبردست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتی سرایدشتی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با هدف بررسی رابطه خود – کارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران مدارس استان گیلان در سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ انجام گرفته است. روش انجام پژوهش، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی و جامعه آماری، شامل تمامی مدیران و دبیران مدارس دولتی متوسطه استان گیلان بوده است. نمونه انتخاب شده در برگیرنده تعداد ۲۳۰ نفر مدیر و ۶۹۰ نفر دبیر بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه محقق ساخته شامل ۴۹ پرسشی خود – کارآمدی و ۴۸ پرسشی اثربخشی رهبری بود. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ۰٫۸۷ برای پرسشنامه خود – کارآمدی و ۰٫۸۶ برای پرسشنامه اثربخشی رهبری به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که، همبستگی معناداری بین خود – کارآمدی مدیران متوسطه استان گیلان و اثربخشی رهبری وجود دارد. نتایج نشان داد که، از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری بین خود – کارآمدی مدیران وجود ندارد. اما سابقه مدیریت باعث تفاوت معناداری بین میانگین ها گردید. به علاوه، نتایج نشان داد در خصوص اثربخشی مدیران با توجه به جنسیت و سابقه مدیریت نیز تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تفاوت معناداری بین مقدار خود – کارآمدی مدیران و رشته تحصیلی و منطقه محل خدمت وجود دارد.