سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حیدرئی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رویا مشاک –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، رابطه خودکارآمدی با ترس از موفقیت و احساس بهزیستی ذهنی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی شهر اهواز بود. نمونه شامل ۲۰۰ نفر دانشجوی دختر و پسر که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند . برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه خود کارآمدیGSE)ترس از موفقیت زوکرمن و آلیسونFOSS) و احساسبهزیستی ذهنی داینر و پاوتSWLS) استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود و تحلیل داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری در سطح معناداریp< 0/05 نشان داد که بین خود کارآمدی با ترس از موفقیت رابطه منفی معنی دار و بین خودکارآمدی و احساس بهزیستی ذهنی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .همچنین؛ از بین متغیرهای پیش بین، ترس از موفقیت پیش بینی کننده مناسبتری برای متغیر خودکارآمدی می باشد.