مقاله رابطه خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی در شاغلان صنایع دستی شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۶۹ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: رابطه خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی در شاغلان صنایع دستی شیراز
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله نوآوری
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلال نصیری سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی عباداله
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: امروزه ضرورت خلاقیت و نوآوری در سازمان ها و مشاغل برای افزایش رقابت و بهبود شرایط کاری انکارناپذیر است.
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی شاغلان صنایع دستی شهر شیراز می پردازد.
روش: بر اساس جدول مورگان تعداد ۸۹ نفر از ۱۱۰ نفر شاغل در صنایع دستی شیراز بر اساس روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه خلاقیت (رندسیپ)، نوآوری (مارتین پاتچن) و رضایت شغلی (مینه سوتا) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل از همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون T استفاده شد.
یافته ها: بین خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. البته ضریب همبستگی نوآوری با رضایت شغلی به مراتب بیشتر از خلاقیت و رضایت شغلی است. نوآوری و خلاقیت پیش بینی کننده رضایت شغلی می باشند.
نتیجه گیری: نوآوری به ویژه برای افزایش فروش و در نتیجه ایجاد شرایط شغلی مطلوب تر در صنایع دستی اثرگذار است.