سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی یعقوبی سورکی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علیرضا خلیلیان –
یارعلی دوستی –

چکیده:

موضوع دانشگاه و دانشگاهیان همواره مساله مهم ازنظر امام خمینی و مقام معظم رهبری بودها ست دراین راستا باتوجه به انتظاربالایی که ازروانشناسان درمدیریت تعارضات حتی درمواقع خشم می رود لذا هدفپژوهش حاضر بررسی رباطه بین خشم و مدیریت تعارض دردانشجویان روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری می باشد دراین پژوهش روش تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی می باشد جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان روانشناسی عمومی است که درسال تحصیلی ۹۰-۸۹ مشغول به تحصیل می باشند که تعداد آنها ۱۸۷ نفر است و حجم نمونه ۱۰۰ نفر میباشد شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای است و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه خشم اسپیلبرگر و مدیرتی تعارض اوسبورن و هاینت می باشد نتایج تجزیه و تحلیل امار یدرمورد فرضیه های این پژوهش چنین نتایجی بدست داده است بین خشم و سبک رقابت دردانشجویان رابطه ای وجود ندارد بین خشم و سبک مشارکت دردانشجویان رابطه معکوس وجود دارد بین خشم و سبک اجتناب دردانشجویان رابطه معکوس وجود دارد بین خشم و سبک توافق دردانشجویان رابطه معکوس وجوددارد بطور کلی بین خشم و مدیریت تعارض دردانشجویان رابطه معکوس وجود دارد.