سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی یعقوبی سورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علیرضا خلیلیان – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
یارعلی دوستی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

منظور از این پژوهش بررسی رابطه بین خشم و مدیریت تعارض در دانشجویان روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری است.در این پژوهش روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان روانشناسی عمومی است که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹مشغول به تحصیل می باشند که تعداد آنها ۱۷۸ نفر است و مطابق آن حجم نمونه ۱۰۰ نفر می باشد. شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خشم اسپیلبرگر و مدیریت تعارض می باشد.نتایج تجزیه و تحلیل آماری در مورد فرضیه های این پژوهش چنین نتایجی بدست داده است: ۱- بین خشم و سبک رقابت در دانشجویان رابطه ای وجود ندارد. ۲- بین خشم و سبک مشارکت در دانشجویان رابطه معکوس وجود دارد. ۳- بین خشم و سبک اجتناب در دانشجویان رابطه معکوس وجود دارد. ۴- بین خشم و سبک سازش در دانشجویان رابطه ای وجود ندارد. ۵- بین خشم و سبک توافق در دانشجویان رابطه معکوس وجود دارد. در کل بین خشم و مدیریت تعارض در دانشجویان رابطه معکوس وجود دارد