مقاله رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله افسردگی
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله عزت نفس
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی کاشانی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی مقدم زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. این مطالعه از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان در پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از افراد مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران بودند. جهت اندازه گیری متغیر افسردگی و اضطراب از مقیاس های افسردگی و اضطراب بک و برای عزت نفس و حمایت اجتماعی از آزمون های کوپر اسمیت و حمایت اجتماعی سیمنت استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی و عزت نفس با افسردگی و اضطراب در بیماران زن و مرد مبتلا به سرطان رابطه وجود دارد.