مقاله رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی در دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی در دانش آموزان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمایت اجتماعی ادراک شده
مقاله خودکارآمدی
مقاله حمایت خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمنائی فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لیث حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری نیک اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اراک بود که ۴۳۰ دانش آموز دختر و پسر بود به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت ادراک شده از سوی خانواده پیش بینی کننده خودکارآمدی است. با توجه به ارتباط منابع گوناگون حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی در نوجوانان، تنظیم و تدوین برنامه های آموزشی مناسب در راستای افزایش حمایت و ارتقای خودکارآمدی در حوزه خانواده و مدرسه مفید و موثر است.