مقاله رابطه جو سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان های منتخب دولتی خصوصی و خیریه شهرستان های همدان و یزد در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: رابطه جو سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان های منتخب دولتی خصوصی و خیریه شهرستان های همدان و یزد در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازمانی
مقاله پاسخگویی
مقاله بیمارستان
مقاله مالکیت بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرایی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: تاپاک لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پاسخگویی برای سیاست گذاران و مدیران سلامت بسیار با اهمیت است و به معنی تعهد بیمارستان به انجام اقدامات سودبخش برای جامعه میباشد. جو سازمانی درک کارکنان از محیطی است که در آن کار میکنند. جو سازمانی نفوذ بسیاری در عملکرد منابع انسانی دارد. هدف پژوهش بررسی رابطه جو سازمانی و پاسخگوئی در بیمارستانهای همدان و یزد بود.
روش پژوهش: مطالعه حاضر پژوهشی مقطعی و از نوع تحلیلی است که در سال ۱۳۹۲ در شهرهای همدان و یزد انجام شد. جامعه پژوهش شامل کارکنان و بیماران بیمارستان های منتخب بود. داده ها به وسیله ۲ پرسشنامه جوسازمانی ساسمن و دیپ و پاسخگوئی WHO جمع آوری گردید. پرسشنامه جو سازمانی را کارمندان و پاسخگویی را بیماران تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد در بیمارستان های همدان بین جو سازمانی و پاسخگویی رابطه معنادار نیست (p=0.315)، اما در بیمارستان های یزد جو سازمانی رابطه معنادار با پاسخگویی دارد(p=0.019) و در کل رابطه جو سازمانی و پاسخگویی معنادار نیست (p=0.449).
نتیجه گیری: جو سازمانی بیمارستان های مورد بررسی در سطح متوسط بوده و تفاوت معناداری بین بیمارستانها وجود ندارد. اما میزان پاسخگویی بیمارستانهای خصوصی بهتر از دولتی و خیریه بود. این واقعیت لزوم توجه بیشتر مسئولین به اهمیت امکانات و نیروی انسانی بخش دولتی و کمک به بیمارستانهای خیریه جهت ارتقای پاسخگویی و ارائه خدمات با کیفیت تر را می طلبد.