مقاله رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و فرهنگ از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازمانی نوآورانه
مقاله اشتیاق شغلی
مقاله رفتار مدنی سازمانی
مقاله کارکنان زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده سحر
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فرح
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی میرصلاح الدین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن یک سازمان صنعتی در شهر اهواز بود. به کمک جدول مورگان و فرمول تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد ۱۵۹ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه؛ جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر و اشتیاق شغلی سلانوا و شوفیلی و رفتار مدنی سازمانی لی و آلن استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که بین جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی پیش بینی کننده بهتری برای متغیر ملاک یعنی رفتار مدنی سازمانی بود.