سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین کمانی –
ندا عسکری –

چکیده:

باتوجه به اهمیت جوسازمانی درایجاد نوآوری تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه جوسازمانی بانوآوری انجام شد هاست جامعه آماری این تحقیق ۲۸۵ کارخانه صنعتی کوچک متوسط و بزرگ درشهرکهای صنعتی شهرشیراز می باشد براساس فرمول کوکران ۱۰۴ واحد صنعتی مناسب با جامعه آماری پژوهش به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده است با تعیین حجم نمونه درسه گروه صنایع با استفاده ازروش تصادفی سیستماتیک کارخنه های نمونه انتخاب شدندو از۳۳۰ نفرپرسنل اداری این واحدها پرسشگری انجام شد به منظور جمع آوری اطلاعات و داده های کمی از روش پیمایشی و علی مقایسه ای استفاده شده است و ازپرسشنامه هالپین و کرافت ۱۹۹۶ به منظور سنجش جوسازمان و ابعاد آن و همچنین ازپرسشنامه استاندارد کوئین و اسلوین ۱۹۸۸ برای ارزیابی نوآوری استفاده گردیده است برای تجزیه و تحلیل تاثیره مزمان جوسازمان برنوآوری ازروش رگرسیون گام به گام و همچنین به منظور بررسی تاثیر تک تک ابعاد جوسازمان برنوآوری ازمون همبستگی پیرسون انجام شده است