مقاله رابطه جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: رابطه جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اداره کل تربیت بدنی
مقاله آرزوهای شغلی
مقاله جامعه پذیری سازمانی
مقاله خودانگاره
مقاله کارمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلطانی زرندی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی عبدالحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر متغیر مکنون جامعه پذیری سازمانی و مولفه های آن بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی در بین کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان فارس است. جامعه آماری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس (۸۱=N) بود. تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان برابر ۶۶ نفر بود که ۷۲ پرسشنامه بین کارمندان توزیع شد که ۷۰ پرسشنامه آن قابل استفاده بود. به منظور گردآوری داده ها از یک پرسشنامه اطلاعات فردی و دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (۱۹۹۴) و آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (۲۰۰۵) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تایید شده است. با مطالعه آزمایشی روی ۳۰ نفر از کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس پایایی پرسشنامه های جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۹۳ و ۰٫۸۲ به دست آمد. به منظور بررسی و مقایسه توصیفی داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق از روش های آماری آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون دوربین واتسون، معدلات ساختاری و وزن عاملی در نرم افزار (SPSS و PLS (Partial Least Square و در سطح معناداری P£۰٫۰۵ استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیر مکنون جامعه پذیری سازمانی بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی تاثیر مثبت و معناداری (۰٫۴۲۶) دارد. همچنین، میزان اثرگذاری عامل های آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم انداز آینده بر آرزوهای شغلی به ترتیب برابر ۰٫۳۲۶، ۰٫۳۳۹، ۰٫۲۲۳ و ۰٫۳۳ است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که متغیر جامعه پذیری سازمانی تاثیر چشمگیری بر آرزوهای شغلی کارمندان دارد و می تواند به عنوان یک متغیر پیش بین برای آرزوهای شغلی در نظر گرفته شود.