سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محسن رسولیان – نراق دانشگاه آزاد اسلامی نراق
مسعود محققی –

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات برعملکرد موسسات مالی و اعتباری است برای اینکه نتایج پژوهش کاربردی تر باشد این تحقیق درمجموعه صندوق مهرامام رضا انجام گرفته است تحقیق حاضرازنظر هدف کاربردی بوده و براساس روش گردآوری داده ها تحقیق توصیفی و ازنظر روش تجزیه و تحلیل داده ها ازنوع همبستگی محسوب میگردد که با استفاده ازیک پرسشنامه اطلاعات و داده ها تجزیه و تحلیل گردیده است برای جمع آوری داده های مورد نیاز نمونه ای تصادفی از۲۵۰نفر ازمدیران شعب صندوق مهرامام رضا انتخاب شده اند که درنهایت ۲۳۰نفر حجم نمونه پژوهش را تشکیل داده اند برای ازمون فرضیه ها ازطریق همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده گردید یافته ها پژوهش ازطریق ازمونهای بکاررفته نشان میدهد همبستگی مثبت قوی میان سطوح تکنولوژی اطلاعات و عملکرد مالی وجود دارد همچنین رابطه معنی دار و مثبت میان اتوماسیون سازی یکپارچه سازی داخلی تکنولوژی طراحی مجدد فرایندها طراحی مجدد شبکه و توانمندیهای داخلی منابع و داریی های تکنولوژیکی با عملکرد مالی وجود دارد.