مقاله رابطه تیپ شخصیتی D و ابعاد آن با فشار روانی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۹۲ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: رابطه تیپ شخصیتی D و ابعاد آن با فشار روانی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تبریز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار روانی ادراک شده
مقاله تیپ شخصیتی D
مقاله عواطف منفی
مقاله بازداری اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مجره سامره
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پوررودسری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پورشریفی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مولفه های تیپ شخصیتی D یعنی عواطف منفی و بازداری اجتماعی با فشار روانی ادراک شده بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را ۱۱ هزار نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز تشکیل می داد که از میان آن ان ۲۷۵ نفر (۱۸۷ دختر و ۸۸ پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. از آنان خواسته شد، مقیاس ۱۶ سوالی تیپ شخصیتی D (دنولت، ۱۹۹۸) و مقیاس ۱۰ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران، ۱۹۸۸) را تکمیل کنند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین این دو مولفه، عواطف منفی می تواند فشار روانی ادراک شده را به طور موثری پیش بینی کند (P<0.01). بر اساس این یافته ها، نتیجه گیری شد که افراد دارای تیپ شخصیتی D سطح بالای استرس ادراک شده را تجربه می کنند و هر دو بعد عواطف منفی و بازداری اجتماعی با فشار روانی ادراک شده بالاتری همراه است.