مقاله رابطه توسعه انسانی با کسب مدال المپیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: رابطه توسعه انسانی با کسب مدال المپیک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه انسانی
مقاله امید به زندگی
مقاله میزان تحصیلات
مقاله در آمد سرانه
مقاله مدال المپیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابونچی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جوهری مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توسعه انسانی و کسب مدال کشورهای شرکت کننده در مسابقات المپیک ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ از طریق روش تحقیق تاریخی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشورهایی است که در دو دوره المپیک فوق مدال کسب نموده اند. ابزار گردآوری اطلاعات آماری ارائه شده کمیته بین اللملی المپیک برای کسب مدال و آمار سازمان ملل متحد برای رتبه بندی توسعه انسانی و مولفه های آن یعنی میزان تحصیلات، امید به زندگی و درآمد سرانه کشورها است. جهت تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق رابطه معنی داری را بین توسعه انسانی و مولفه های آن با کسب مدال در المپیک را تایید می کند. به نظر می رسد کشورهای توسعه یافته با بهره گیری از یافته های علمی، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف ورزشی و ایجاد امید به زندگی توانسته اند، ورزش خود را پویا نموده و سهم بیشتری از کسب مدال های المپیک داشته باشند.