سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ثریا ابراهیمی – مدرس دانشگاه پیام نوربوکان
سلیمان فیضی – مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نوربوکان

چکیده:

دراین مقاله رابطه تورم تولید و درامد نفت با اندازه دولت دراقتصاد ایران طی دوره زمانی ۸۶-۱۳۵۲ با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری بررسی شده است پس ازبررسی ایستایی متغیرها به برازش ازموزن همگرایی یوهانسن مدل تصحیح خطای برداری و ازمون علیت گرنجری پرداخته شده است برای بررسی پویایی الگو دو معیار تابع عکس العمل آنی IRF و تجزیه واریانس VD به کاررفته است نتایج ازمون همگرایی یوهانسن حاکی ازآن است که تورم رابطه تعادلی بلندمدت مثبت و معناداری با شاخص اندازه دولت دارد VECM ضریب تعدیل مثبت و معناداری برای نوسانات کوتاه مدت شاخص اندازه دولت را نتیجه میدهد رابطه بلندمدت مثبت و معناداری میان اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نقدینگی و درامد حاصل ازنفت وجود دارد ازمون علیت گرنجری رابطه علی و معلولی بین تورم و اندازه دولت را تایید میکند.