مقاله رابطه توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۲۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: رابطه توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازهای تعالی سازمانی
مقاله قابلیت های چابکی سازمانی
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: هویدا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان به تعداد ۱۷۴۵ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری ۳۱۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد EFQM (2010) با ۲۵ پرسش و ضریب پایایی ۰٫۹۳ و پرسشنامه محقق ساخته چابکی سازمانی بر اساس نظریه ژانگ و شریفی (۲۰۰۰) با ۲۵ پرسش و ضریب پایایی ۰٫۹۲ بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی چندگانه و رگرسیون گام به گام صورت گرفت. نتایج نشان داد بین توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی و ابعاد آن رابطه معنی دار وجود دارد و بهترین پیش بینی کننده قابلیت های چابکی سازمانی به ترتیب کارکنان، فرایندها، محصولات و خدمات، رهبری، شرکاء و منابع و استراتژی می باشد.