مقاله رابطه تن انگاره با درماندگی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: رابطه تن انگاره با درماندگی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تن انگاره
مقاله درماندگی روان شناختی
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی منش فردین
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جمهری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جراحی و درمان های کمکی موجب مشکلات تن انگاره و درماندگی روان شناختی در زنان جوان مبتلا به سرطان پستان می شوند. هدف این مطالعه بررسی رابطه تن انگاره با درماندگی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان بود.
روش بررسی: این مطالعه همبستگی بر روی ۲۹۴ نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، انجام شد. تن انگاره به وسیله مقیاس تن انگاره (BIS) و درماندگی روان شناختی با فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) ارزیابی شد. داده ها با آزمون های آماری همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد، تن انگاره با درماندگی روان شناختی رابطه مثبت و معنی داری دارد (p<0.001). هم چنین، زنان جوان مبتلا به سرطان پستان نسبت به زنان مسن، مشکلات بیشتری در زمینه تن انگاره و درماندگی روان شناختی دارند (p<0.001).
نتیجه گیری: نارضایتی از تن انگاره با درماندگی روان شناختی همراه است. همچنین، زنان جوان مشکلات بیشتری در زمینه تن انگاره و درماندگی روان شناختی تجربه می کنند.