مقاله رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست و غیرسرپرست خانوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست و غیرسرپرست خانوار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمایزیافتگی
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله زنان سرپرست خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان بی تقصیر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ثنایی ذاکر باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظوربررسی رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی درزنان شاغل سرپرست خانوار و غیرسرپرست صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهر تهران بود، برای نمونه گیری از جامعه مذکور از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید، شرکت کنندگان پژوهش ۱۷۰ نفر بودند که ۷۰ نفر سرپرست و ۱۰۰ نفر غیرسرپرست را شامل می شد خانوار بودند، برای سنجش فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش با ۲۲ سوال، و برای سنجش تمایزیافتگی از آزمون تمایز دهنده اسکور نکهدارای با ۴۶ سوال استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، واریانس) و از آمار استنباطی (تحلیل واریانس دوراهه، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی و مولفه های آن درسطح P<0.05 رابطه معکوس و معنادار وجود داشت (r=-0.31). بین فرسودگی شغلی زنان سرپرست خانوار و غیرسرپرست تفاوت معناداری وجود داشت، اما بین تمایزیافتگی زنان سرپرست خانوار و غیرسرپرست خانوار تفاوت معناداری مشاهده نشد (P<0.05).