مقاله رابطه تمایز خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه تمایز خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومی
مقاله نظام های خانواده بوئن
مقاله تمایزخود
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینیان سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: نجفلویی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به مطالعه سلامت عمومی زنان از دیدگاه نظام های خانواده بوئن و با تاکید بر مفهوم تمایز یافتگی، پرداخته است. در این نوشتار چنین فرض شد که بین سلامت عمومی زنان (کارکرد جسمی، روانی و اجتماعی) با سطح تمایز یافتگی رابطه وجود دارد. همچنین فرض شد سلامت عمومی زنان تمایز یافته و تمایز نایافته متفاوت است. نمونه شامل ۸۳ زن مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روان شناسی دانشگاه الزهراست. از دو پرسشنامه DSI-R و GHQ برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمایزیافتگی و سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد. از میان خرده مقیاس های تمایزخود، واکنش عاطفی، گسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران، پیش بینی کننده های نشانگان جسمی، اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی هستند. همچنین بین سلامت عمومی زنان تمایز یافته و تمایزنایافته تفاوت وجود دارد.