سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

گوهر نظری –
عابدین دارابی عمارتی –
سالار دوستی –
سیف الله جهانی –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تعیی ن رابطه تفکرات غیرمنطقی و ریخت های شخصیتی B وA بارضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان کرمانشاه است که ۲۶۰ نفر از دبیران مقطع متوس طه شهرستان کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه های تفکرات غیرمنطقی جونز ( ۱۹۶۸ )، ریخت های شخصیتی B وA بورتنر ( ۱۹۶۹ ) و رضایت شغلی مینه سوتا ( ۱۹۶۷ ) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل پراکندگی چند متغیره ، رگرسیون، همبستگی t مستقل، خ ی دو، استفاده شد و نتایج در سطح ۹۵ درصد اطمینان نشان داد که تفکرات غیرمنطقی وریخت های شخصیتی A وB ر کنش متقابل با رضایت شغلی رابطه دارند. مولفه های تفکرات غیرمنطقی (توقع تاییداز دیگران، انتظارات بیش ازحد، واکنش همراه باناکامی و وابستگی) با رضایت شغلی رابطه دارند. مولفه های تفکرات غیرمنطقی (توقع تاییدازدیگران، انتظارات بیش ازحد واکنش همراه با ناکامی، نگرانی توام بااظراب، درماندگی برای تغییر) باریخت های شخصیتی B و A تفاوت دارد. ریخت های شخصیتی B وA بارضایت شغلی رابطه ندارند. جنس با رضای ت شغلی رابطه دارد اما با تفکرات غیر منطقی و ریخت های شخصیتی رابطه ندارد