سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدرالدین متولی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمدمهدی حسین زاده – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رضا اسماعیلی – استادیار دانشگاه مازندران
خه بات درفشی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

باتوجه به شهرت سیلاب ها درنواحی شهری درنتیجه رشد سریع شهرسازی و ایجاد و توسعه زیرساخت ها این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تغییر کاربری اراضی با میزان رواناب تولید شده درمنطقه ۵ شهر تهران طی سالهای ۱۹۸۸و۲۰۰۹ انجام گرفته است کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده تصاویر لندست بدست آمد کاربری شهری منطقه در سال ۱۹۸۸ ۵۱/۷۳ درصد از مجموع مساحت است که درسال ۲۰۰۹ به ۶۷/۱۴ درصدمی رسد مجموع بارش سالانه ۱۶ ایستگاه هواشناسی استان تهران برای ایجاد لایه بارش با استفاده از IDW استفاده شد براورد رواناب منطقه با مدل sCS انجام گرفت تحلیل ارتباط میزان رواناب با تغییر کاربری از طریق تحلیل های زونی انجام گرفت براین اساس سهم کاربری شهریدرتولید رواناب سال ۱۹۸۸ ۴۸۱۴ درصد است که به ۶۴/۵۹ درصد درسال ۲۰۰۹ می رسد.