سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا متین فر – استادیاران دانشگاه لرستان
عباس ملکی –

چکیده:

پوشش گیاهی درهر ناحیه می تواند شاخص وضعیت رطوبتی ودمایی درآن ناحیه باشد بطوریکه تنشهای گیاهی نشانه تغییرات دمایی و رطوبتی می باشد شناسایی دما و رطوبت می تواند غیرمستقیم شاخصی برایتعیین وضعیت پوششهای سطح زمین باشد هدف ازاین تحقیق بررسی تغییرات سطح زمین با شاخصهای دمایی و گیاهی مستخرج از داده های طیفی می باشد نتایج نشان میدهد که درطی دوره زمانی ۱۱ ساله حدود ۱۴ درصد از وسعت اراضی مزروعی و قابل کشت کاسته شده است دوم اینکه به وسعت مناطق مسکونی حدود ۴ درصد افزوده شده است ازطرفی به وسعت اراضی غیرزراعی نیز افزوده شده بنابرانی می توان نتیجه گرفت که روند تغییرات از اراضی حاصلخیز به اراضی بایر مسکونی و صنعتی می باشد لذا با توجه به محدودیت اراضی قابل کشت دراستان و هزینه های هنگفت تبدیل اراضی غیرزراعی و بهزراعی توصیه می شود درهر گونه تبدیل کاربری اراضی از مزروعی به مسکونی یا سایر کاربری ها به مطالعات کارشناسان و متخصصین علوم خاک و ارزیابی اراضی توجه شود.