مقاله رابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی در نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی در نوجوانان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرزند پروری ادراک شده
مقاله بهزیستی روان شناختی
مقاله خودکار آمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدامن شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسیان کارینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی نوجوانان است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر تهران بودند. در این مطالعه ۴۵۰ دانش آموز از پنج منطقه تحصیلی شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه ادراک از سبک های فرزندپـروری شیفر (۱۹۶۵)، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (۱۹۸۹) و مقیاس خودکارآمدی شرر و آدامز (۱۹۸۲) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج کلی نشان داد که تعامل خودکارآمدی و پذیرش ـ طرد ادراک شده پیش بینی کننده معنادار بهزیستی روان شناختی و زیرمقیاس های تسلط بر محیط، رشد فردی، روابط مثبت، هدف در زندگی و پذیرش خود در بهزیستی روان شناختی است. خودکارآمدی و کنترل ـ آزادی ادراک شده هر کدام به طور مجزا، پیش بینی کننده معنادار زیرمقیاس استقلال هستند. به طور کلی نتایج نشان داد که تعامل خودکارآمدی و پذیرش طرد ادراک شده و تعامل خودکارآمدی با کنترل ـ آزادی ادراک شده، هر دو پیش بینی کننده معنادار زیرمقیاس پذیرش خود هستند. در زیرمقیاس روابط مثبت علاوه بر تعامل خودکارآمدی با پذیرش ـ طرد ادراک شده، خودکارآمدی و پذیرش ـ طرد ادراک شده نیز به طور مجزا پیش بینی کننده های معناداری هستند.