مقاله رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با اشتیاق شغلی و رضایت زناشویی در کارمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۸۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با اشتیاق شغلی و رضایت زناشویی در کارمندان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض کار-خانواده
مقاله تعارض خانواده-کار
مقاله اشتیاق شغلی
مقاله رضایت زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارصعادی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: باوی ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه تعارض کار- خانواده و خانواده-کار با اشتیاق شغلی و رضایت زناشویی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. جامعه آماری شامل کارمندان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه شامل ۲۰۰ نفر (۱۱۳ مرد و ۸۷ زن) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری متغیرها عبارتند از: پرسشنامه تعارض کار-خانواده، پرسشنامه اشتیاق شغلی شوفلی، پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک. برای تحلیل داده ها علاوه بر روشهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار ) از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تعارض کار-خانواده و اشتیاق شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، که این رابطه در گروه مردان معنی دار نبود و در گروه زنان معنی دار بود. رابطه بین تعارض خانواده -کار و اشتیاق شغلی در کل نمونه و در گروه مردان و هم در گروه زنان معنی دار بود. این رابطه در کل نمونه و در گروه مردان منفی و معنی دار بود. ضرایب تحلیل رگرسیون با روش ورود برای ترکیب خطی تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با اشتیاق شغلی و ترکیب خطی تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با رضایت زناشویی در سطح کمتر از ۰٫۰۰۱ معنی دار بود.