مقاله رابطه تعارض کار خانواده با عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و سرزندگی، با توجه به نقش برنامه کاری اقماری و غیراقماری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: رابطه تعارض کار خانواده با عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و سرزندگی، با توجه به نقش برنامه کاری اقماری و غیراقماری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض کار خانواده
مقاله تعهد سازمانی
مقاله سرزندگی
مقاله عدالت سازمانی
مقاله کارکنان اقماری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عریضی سامانی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرد شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: نوری ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه تعارض کار خانواده، با متغیرهای سازمانی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی از یک سو، و بهزیستی روانی شامل سرزندگی از سوی دیگر، در کارکنان اقماری و غیراقماری و مقایسه این دو گروه بود. جامعه آماری، کارکنان رسمی شرکت گاز در سال ۱۳۸۹ بودند که از میان آنها ۱۵۰ نفر به شیوه تصادفی طبقه ای از دو گروه اقماری و غیراقماری انتخاب شدند (۷۵ نفر از کارکنان گروه اقماری و ۷۵ نفر از گروه غیراقماری). شرکت کنندگان پرسشنامه های تعارض کار خانواده (نت میر و همکاران، ۱۹۹۶)، سرزندگی (رایان و فردریک، ۱۹۹۷)، عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، ۱۹۹۳) و تعهد سازمانی (بالفور و وکسلر، ۱۹۹۶) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که رابطه منفی بین تعارض کار خانواده و عدالت توزیعی (p=0.001)، عدالت رویه ای (p=0.008)، عدالت تعاملی (p=0.001)، سرزندگی (p<0.018) و تعهد سازمانی (p=0.001) معنادار است. نتایج در گروه اقماری، رابطه منفی تعارض کار خانواده با عدالت توزیعی (p=0.001)، عدالت تعاملی (۰۳p=0.)، سرزندگی (p=0.001) و تعهد سازمانی (p=0.001) را نشان داد. در حالی که در گروه روزکار، تعارض کار خانواده فقط با عدالت رویه ای همبستگی منفی معنادار نشان داد (p=0.048) نتایج حاصل از اجرای آزمون z فیشر نیز نشان داد تعارض کار خانواده در گروه اقماری رابطه منفی قوی تری با سرزندگی، عدالت توزیعی، تعهد همانندسازی و تعهد مبادله ای نسبت به گروه روزکار دارد (ZT>±۱٫۹۶).