مقاله رابطه «تصور فرد از خدا» و «روان پریشی» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۵۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: رابطه «تصور فرد از خدا» و «روان پریشی»
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصور فرد از خدا
مقاله روان پریشی
مقاله دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدادی کوهسار علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: غباری بناب باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تصور فرد از خدا و روان پریشی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران می باشد. بدین منظور تعداد ۲۳۷ نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران با استفاده از روش نمونه گیری سهمی انتخاب شدند. سیاهه تصور فرد از خدا (لارنس، ۱۹۹۷) و مقیاس روان پریشی در چک لیست نشانگان رفتاری (دراگوتیس و همکاران، ۱۹۷۳) بر روی آنان اجرا گردید. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که روان پریشی دانشجویان را به طور کلی می توان از روی نوع تصورشان از خدا پیش بینی کرد. هم چنین نتایج پژوهش نشان داد، دانشجویانی که تصور پذیرنده و مثبتی از خدا داشتند از روان پریشی کمتری برخوردار بودند، ولی دانشجویانی که تصور منفی از خدا داشتند از روان پریشی بیشتری برخوردار بودند. تلویحات نظری و کاربردهای عملی یافته ها در اصل مقاله گزارش شده است.