مقاله رابطه ترکیبی مولفه های نشانگان بازنشستگی با نشانه های سلامت عمومی در سالمندان بازنشسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: رابطه ترکیبی مولفه های نشانگان بازنشستگی با نشانه های سلامت عمومی در سالمندان بازنشسته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگان بازنشستگی
مقاله سالمندان بازنشسته
مقاله سلامت عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهری خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی ملیحه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این مطالعه، بررسی رابطه مولفه های نشانگان بازنشستگی با نشانه های سلامت عمومی در سالمندان بازنشسته شهر اصفهان بود.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را سالمندان بازنشسته شهر اصفهان تشکیل دادند، که از میان آنها به شیوه تصادفی طبقه ای، ۴۶۱ نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب و پرسشنامه های نشانگان بازنشستگی (درماندگی و شکست، پیری و بطالت، تلاش و جهت گیری جدید و سردرگمی و تعارض) و سلامت عمومی (نشانه ها و شکایات جسمانی، اضطراب و بیخوابی، نارسایی عملکرد اجتماعی و افسردگی) در مورد آنها اجرا شد.
یافته ها: ۱) برای پیش بینی نشانه ها و شکایات جسمانی، سه مولفه احساس درماندگی و شکست، احساس پیری و بطالت و احساس تلاش و جهت گیری جدید دارای توان پیش بین معنادار بودند. ۲) برای اضطراب و بیخوابی، احساس درماندگی و شکست و احساس تلاش و جهت گیری و احساس پیری و بطالت دارای توان پیش معنادار بودند. ۳) برای نارسایی عملکرد اجتماعی، احساس درماندگی و شکست و احساس تلاش و جهت گیری جدید دارای توان پیش معنادار بودند. ۴) برای افسردگی نیز احساس درماندگی و شکست و احساس تلاش و جهت گیری جدید دارای توان پیش بینی معنادار بودند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که احساس درماندگی و شکست و احساس تلاش و جهت گیری جدید، دو مولفه های اصلی هستند که در سالمندانه بازنشسته باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. بنظر می رسد که در این دو حوزه لازم است مراکز مشاوره وابسته به کانون های بازنشستگی تاسیس و سالمندانه بازنشسته را یاری کنند.