مقاله رابطه ترس از دندانپزشکی در کودکان ۶ تا ۸ ساله با ترس والدین آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۸۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: رابطه ترس از دندانپزشکی در کودکان ۶ تا ۸ ساله با ترس والدین آنها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترس کودکان از دندانپزشکی
مقاله ترس والدین از دندانپزشکی
مقاله همکاری کودک با دندانپزشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نژاد شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ترس کودکان ۶ تا ۸ ساله از دندانپزشکی با ترس والدینشان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و نمونه آماری پژوهش شامل ۱۰۷ کودک ۶ تا ۸ ساله بود که در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ به همراه والدین خود به درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان مراجعه کردند. روش نمونه گیری هدفمند و ابزار های پژوهش شامل مقیاس بررسی ترس کودکان زیر شاخص دندانپزشکی (کاتبرت و ملامد، ۱۹۸۲) برای ارزیابی ترس کودکان، مقیاس تغییر یافته اضطراب دندانپزشکی (هامفریس و همکاران، ۱۹۹۵) برای ارزیابی ترس والدین و مقیاس رتبه ای رفتاری (فرانکلو همکاران، ۱۹۶۲) برای ارزیابی رفتار کودک حین درمان بود. پرسشنامه های اول و دوم را والد کودک و پرسشنامه سوم را دندانپزشک تکمیل کرد. تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t مستقل انجام شد. یافته ها نشان داد که بین نمره های ترس والدین و کودکان رابطه معنادار مستقیم وجود دارد (P<0.001). همچنین بین مقیاس بررسی ترس کودکان زیر شاخص دندانپزشکی و مقیاس رتبه ای رفتاری فرانکل رابطه منفی معنادار وجود داشت (P<0.001). بر اساس نتایج در کودکان گروه سنی ۶ تا ۸ سال، ترس والدین می تواند بر روی ترس دندانپزشکی کودک و درجه همکاری او با دندانپزشک تاثیر بگذارد.