سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا فلاح خیراندیش لیالستانی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، رشت، ایران
محمد حسن قلیزاده – دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده:

در این مقاله رابطه تردید حرفه ای با نگرش شغلی و تمایل به ترک خدمت حسابرسان بررسی شده است. بدین منظور رابطه دو نوعتردید حرفه ای شامل خنثی و جسورانه بر تناسب شغل وشاغل، شناسایی حرفه ای، اعتماد سازمانی و تاثیر این عوامل بر روی متغیرهدف یعنی تمایل به ترک خدمت حسابرسان مورد سنجش قرار می گیرد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد و بومی شده کوهن(۲۰۱۴ )، استفاده گردید و در سال ۹۳ بین حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران توزیع گردید. جهت تحلیل فرضیه هایپژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تردید حرفهای خنثی با تناسب شغل وشاغل رابطه معناداری نداشته ولی با شناسایی حرفه ای رابطه معنا داری دارد و تردید حرفه ای جسورانه با تناسب شغل و شاغل،شناسایی حرفه ای و اعتماد سازمانی رابطه معناداری دارد. از طرفی شناسایی حرفه ای با تناسب شغل و شاغل و همچنین اعتمادسازمانی و تمایل به ترک خدمت حسابرسان رابطه مستقیمی دارد.