سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا پورزمانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حامد مرسلویی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدامین هادیان – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

یکی از عناصر با اهمیت در ارزیابی های اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات و گزارشهای مالی مرتبط است. این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارشهای مالی افزایش یابد و از استاندرها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارشها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر تصمیمات و نتایج اقتصادی ناشی از آنها تأثیر مثبت خواهد داشت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ابقای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می شوند. در این پژوهش برای شفافیت اطلاعات حسابداری از مدلهای پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی و توان تبیین روشهای ارزشیابی استفاده شده است. استانداردهای قابل اجرا در تاریخ یکسان، به عنوان یک رویداد تدوین استاندارد مد نظر قرار گرفت و مدلهای شفافیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از آنها برآورد گردید. در این پژوهش با استفاده از ۲۸۳ نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۵ ساله (۲ سال قبل از تدوین اولین استاندارد حسابداری ایران یعنی سال ۷۸ و ۳ سال بعد از آن یعنی ۸۳) با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره به این نتیجه رسیدیم که اجرای استانداردها با بهبود شفافیت اطلاعات همراه می باشد.