مقاله رابطه تاب آوری و جو روانی- اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: رابطه تاب آوری و جو روانی- اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاب آوری
مقاله جو روانی- اجتماعی کلاس
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانش آموزان مقطع راهنمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحی رزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: نیوشا بهشته
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه تاب آوری و جو روانی اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ تشکیل دادند. (۳۲۶ دانش آموز ۱۶۲ دختر و ۱۶۴ پسر) مقطع راهنمایی شهر تهران با روش خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش نامه جو روانی– اجتماعی کلاس میشو، کمو و گوپیل (۱۹۹۱) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسونCD-RISC) ، (۲۰۰۳ و بررسی معدل ترم اول دانش آموزان گردآوری شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شدند. یافته ها نشان داد: ۱- بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ ۲- بین جو روانی – اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؛ ۳- بین ادراک دانش آموزان از جو روانی– اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؛ ۴- بین انتظار دانش آموزان از جو روانی- اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؛ ۵- بر اساس متغیرهای تاب آوری و جو روانی- اجتماعی کلاس می توان پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کرد.