مقاله رابطه تاب آوری و بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای خوش بینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۵ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: رابطه تاب آوری و بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای خوش بینی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاب آوری
مقاله بهزیستی روان شناختی
مقاله خوش بینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: سوری نژاد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق تاب آوری و نیز آزمون نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه بین بهزیستی روان شناختی و تاب آوری انجام پذیرفت. برای دستیابی به این هدف، نمونه ای شامل ۴۱۴ دانشجوی پزشکی (۲۱۳ پسر و ۱۹۱ دختر) از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گروه نمونه به مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳)، مقیاس خوش بینی (شی یر و کارور،۱۹۸۵ ) و مقیاس بهزیستی روان شناختی (ردیف، ۱۹۸۹) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که تاب آوری توان پیش بینی بهزیستی روان شناختی را دارد. همچنین، همبستگی خوش بینی با متغیر پیش بین (تاب آوری) (r=0.38، P<0.01). متغیر ملاک (بهزیستی روان شناختی) مثبت و معنادار است (r=0.45، P<0.01) با توجه به نتایج رگرسیون سلسله مراتبی می توان نتیجه گرفت که خوش بینی در رابطه بین تاب آوری و بهزیستی روان شناختی نقش واسطه ای جزئی (و نه کامل) دارد. بنابر یافته ها می توان گفت که بخشی از اثر تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی از طریق خوش بینی تبیین می شود. همچنین خوش بینی فرد، صرف نظر از میزان تاب آوری او تا حدودی موجب بهزیستی روان شناختی می گردد. تمام همبستگی ها در سطح ۰٫۰۱ معنادار بودند.