سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

قوام الدین زاهدی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
جواد اسحاق نیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

عناصر رویشی دریک جنگل با سرشت و نیازهای اکولوژیک یکسان کلیماتیک و ادافیک درکنار یکدیگر مستقر شده و گروههایی را بوجود می اورند که نمایانگر ویژگیهای شرایط محیطی خاص هستند در واقع شرایطمتفاوت محیطی بیانگر اختلاف پتانسیل رویشی بین رویشگاهها و بالتبع گروههای اکولوزیک به عنوان شاخص حاصلخیزی توده جنگلی محسوب می شونددراین راستا هریک از گروههای اکولوژیک می توانند معرف میزان تولید کمی و یا شاخصهای کیفی رویشی باشند. هدف ازین تحقیق دستیابی به ارتباط بین گروههای اکولوزیک و رویش قطری می باشد دراین ارتباط تعداد ۵۳ قطعه نمونه مربعی رولوه جهت مطالعه جامعه شناسی گیاهی با استفاده از روش ترکیبی براون – بلانکه و انالیز دو طرفه گونه های معرف TWINSPAN و چهار گروه تفریقی Differential group مجزا شدند. درجه شباهت بین چهار گروه با استفاده از شاخص سارنسون sorensen اختلاف معنی داری را بین گروهها نشان داد نتایج حاصل از این انالیز با بکارگیری از تکنیک GIS بصورت نقشه پوشش گیاهی درگروههای مجزا تفکیک شدند جهت مطالعه رویش جنگل با استفاده از قطعات نمونه ثابت و روش GISدر دو مقطع زمانی دوره دهساله اطلاعات لازم استخراج شد.